รวมศัพท์ TOEIC

คลัง ศัพท์ TOEIC 100 คำควรรู้ ออกสอบจริง!

จะ สอบ TOEIC ต้องรู้ศัพท์ที่ออกบ่อย! มาดู 100 คำศัพท์ที่ออกสอบกัน เก็บเข้าคลังไว้เลย!

บทความนี้จะเน้นเก็ง “ศัพท์ TOEIC” ที่ควรรู้ โดยรวบรวมมาให้ 100 คำ ที่ออกสอบ พร้อมความหมาย คำเหมือน (Synonyms) และตัวอย่างประโยค ไปดูกันเลย!

ท่องศัพท์แล้ว อยากลองทำแนวข้อสอบ TOEIC ของจริง ไปลองทำได้เลยที่ >แนวข้อสอบ TOEIC จริง ชุด 3

ติวเทคนิคอีกเพียบในคอร์ส KruDew ติว TOEIC! 

ทดลองติว TOEIC ฟรี >>> คอร์ส KruDew TOEIC

คำศัพท์ ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
achievement n. ความสำเร็จ accomplishment, success List all of your previous achievements on your resume.
alternative n. ทางเลือก, ตัวเลือก option, substitute Carob is sometimes used in sweet foods as a healthier alternative to chocolate.
applicable adj. ใช้ได้, เหมาะสม appropriate, suitable The new qualifications are applicable to all European countries.
applicant n. ผู้สมัคร candidate All applicants are required to submit their resumes.
apprehensive adj. ประหม่า,กังวล anxious, concerned, uneasy Many people feel apprehensive before an important job interview.
approximate adj. ราวๆ, ประมาณ close, almost The price quoted by the movers is only an approximate cost and is subject to change.
associate v. มีความสัมพันธ์, เกี่ยวข้องกัน relate Two of the applicants were associated with a competitor.
beneficial adj. เป็นประโยชน์, เป็นผลดี advantageous, useful, helpful The organization’s work is beneficial to the community.
career n. อาชีพ Jacobson started his banking career in 1990.
collaborate v. ร่วมมือ, ทำร่วมกัน cooperate Two writers collaborated on the script for the film.
complimentary adj. ที่ให้ฟรี free of charge There was a complimentarybottle of champagne in the hotel room.
comply v. เชื่อฟัง, ยอมทำตาม abide by, obey The inspector will ensure that all newly constructed buildings comply withapplicable codes and regulations.
comprehensible adj. เข้าใจได้ง่าย clear, understandable, apprehensible The procedure must be clear and comprehensible toall staff.
comprehensive adj. ครอบคลุม inclusive, complete We offer our customers a comprehensiverange of financial products.
concerned adj. กังวล anxious, worried Theatre companies are very concerned about cuts in government grants to the arts.
conduct v. จัดการ, ควบคุม organize, manage, handle We are conducting a survey to find out what our customers think of their local bus service.
confidential adj. เป็นความลับ classified, secret The company will treat all candidates’ information as confidential.
consecutive adj. ต่อเนื่องตามลำดับ chronological The Harley Company achieved high sales growth for the third consecutive year.
consequence n. ผลที่ตามมา result, outcome Profits grew as a consequence of increased business.
considerably adv. อย่างมาก highly, greatly, enormously A market analysis shows that sales of sports utility vehicles have decreased considerably over the past twelve months.
consultant n. ที่ี่ปรึกษา advisor Rosalind is currently working as a financial consultant in New York.
convince v. โน้มน้าว, ชักจูง assure, persuade Agricultural companies have failed to convinceconsumers that GM foods are safe.
correspondence n. จดหมาย, หนังสือข่าว Records of allcorrespondencebetween the landlord and the tenants should be kept on record.
criteria n. เกณฑ์, เงื่อนไข benchmark, standard Does your experience meet the criteria for the job?
crucial adj. สำคัญ, จำเป็น critical, important, necessary Her work has been crucial to the project’s success.
demonstrate v. อธิบาย, แสดงให้เห็น display, show, indicate Sales figures demonstrate that the advertising campaign was successful.
distinct adj. แตกต่างชัดเจน apparent, obvious The European Union is made up of 15 nations with distinctcultural, linguistic and economic roots.
distraction n. สิ่งรบกวน disturbance, diversion, interruption The new workstation dividers help prevent unnecessary distractions and ensure that bank tellers stay focused.
disturb v. รบกวน bother, distract, disrupt Please go on with what you’re doing and don’t let us disturb you.
donation n. การบริจาค charity, contribution The library is accepting donationsof children’s books.
dramatically adv. อย่างรวดเร็ว badly, greatly Interest rates climbed dramatically.
drastically adv. อย่างฮวบฮาบ greatly, intensely, exceedingly Fines for breaking rules have been drasticallyincreased.
drawback n. ข้อเสีย, ข้อด้อย disadvantage, defect, flaw The main drawback to these products is that they tend to be too salty.
eligible adj. มีีสิทธิ, มีคุณสมบัติเหมาะสม acceptable, qualified, suitable The part-time workers are also eligible for paid holidays.
employment n. การจ้างงาน hiring, recruitment The company announced employment opportunities in personnel department.
entitle v. มอบตำแหน่งให้, ให้สิทธิ allow, authorize, permit Executives areentitled to additional benefits.
especially adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เป็นพิเศษ specifically Art books are expensive to produce, especiallyif they contain colour illustrations.
estimate n./v. ค่าประมาณ, ประมาณ Their estimate of the cost of the project was inaccurate.
excel v. ทำได้ดีเยี่ยม outdo, surpass Rick has always excelled at foreign languages.
exclude v. ไม่รวม, แยกออก ignore, omit At this stage we cannot entirely exclude the possibility of staff cuts.
fluctuate v. ผันผวน swing, shift, change The state’s income from sales taxes fluctuates with the economy.
fluency n. ความคล่องแคล่ว One of the requirements of the job is fluency in two or more African languages.
fluently adv. อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉะฉาน easily, smoothly There is one candidate who can speak 3 different languages fluently.
formerly adv. ก่อนหน้านี้, แต่ก่อน previously, earlier, once This elegant hotel was formerly a castle.
generally adv. โดยทั่วไป, โดยส่วนมาก commonly, broadly, mostly, normally The quality of the food here is generally good.
greatly adv. อย่างมาก considerably, extremely, enormously This software is easy to learn and greatlyincreases employee productivity.
highly adv. อย่างมาก, อย่างสูง extremely, remarkably Mr. Parker’s experience makes him highly qualified for the job.
identify v. ระบุ classify, recognize, label Staff members wear uniforms so that they are easy for customer to identify.
immediately adv. ทันทีทันใด instantly, promptly, at once, right away Knowing the case was urgent, I replied to her lawyer’s email immediately.
inexperienced adj. ขาดประสบการณ์ unskilled, inept Inexperiencedmanagers often have problems with their staff.
inspection n. การตรวจสอบ examination, investigation The facility inspection should be conducted at least once a month.
insufficient adj. ไม่เพียงพอ lacking, inadequate His salary wasinsufficient for him.
introductory adj. ขั้นต้น, เบื้องต้น preliminary The introductorycourse on coaching is taught by Lee Wallis of the Peyton Soccer Club.
lengthy adj. ยืดยาว extended, long Many airline passengers face lengthy delays because of the strike.
necessity n. ความจำเป็น need, fundamental He emphasized the necessity for good planning and management.
observe v. สังเกต notice, detect, inspect Security guards are able to observe the car park using CCTV.
official adj. เป็นทางการ authorized, legitimate The official opening of the institute was in May.
opening n. ตำแหน่งงานว่าง vacancy There are several job openings at the restaurant right now.
overseas adj./adv. ต่างประเทศ The company has been successful in penetrating overseasmarkets this year.
oversee v. ตรวจสอบ, ดูแล supervise, manage Mr. Fritz will overseethe office relocation process.
partially adv. บางส่วน incompletely, partly, somewhat The advertising campaign was only partially successful.
participation n. การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม attendance Full participation by all members is compulsory.
permit v. อนุญาต allow, authorize, accept Smoking is only permitted in the public lounge.
persuade v. ชักชวน, ชักจูง convince, influence Clever salesmanship can persuade you to buy things you don’t really want.
pertaining to phr. เกี่ยวข้องกับ about, regarding, concerning Regulations pertaining to high-tech industries are being discussed.
plentiful adj. มากมาย, อุดมสมบูรณ์ abundant, sufficient, ample Opportunities for teaching abroad are plentiful.
potential adj. เป็นไปได้, มีศักยภาพ promising, likely, possible Potential earnings from the trade deal could reach billions of dollars.
precisely adv. อย่างแม่นยำ, เที่ยงตรง exactly, accurately We arrived at the hotel at precisely10:30.
preliminary adj. ในขั้นต้น, ในเบื้องต้น introductory, initial Jackson is peforming well in the preliminary stages of the competition.
primarily adv. แรกเริ่ม, เป็นหลัก mainly, initially, at first The advertisement is aimed primarily at children.
productive adj. มีประสิทธิภาพ, ที่เกิดผล fruitful, effective, constructive Team work at its best results in a synergy that can be very productive.
profession n. อาชีีพ career, occupation Some students enter other professions such as arts administration.
proficiency n. ความเชี่ยวชำนาญ ability, competence, expertise Overseas workers need proof of proficiency in a second language.
prominent adj. โดดเด่น, มีชื่อเสียง outstanding, famouse, important The shop front occupies a very prominent position on the main street.
prospective adj. ที่คาดหวังไว้ potential, expected, anticipated Prospectiveemployees were asked to come in for a second interview.
qualified adj. มีคุณสมบัติเหมาะสม capable, suitable People with master’s degrees are qualified for the research position.
regulation n. กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ rule Regulationsregarding lunch breaks were established.
reimbursement n. การชำระเงินคืน compensation, repayment This form is used to request reimbursements to students for travel and entertainment expense incurred for College business.
reluctant adj. ไม่เต็มใจ, ลังเล, อิดออด unwilling, hesitant, uncertain Stores have cut prices to attract reluctant shoppers.
remarkable adj. ไม่ธรรมดา, โดดเด่น exceptional, extraordinary, unusual Among her many remarkableachievements, Dr. Smith wrote sixteen books and served as editor for three major journals.
renewable adj. เกิดขึ้นใหม่ได้, ทดแทน sustainable The report describes the environmental impact on lakes and rivers of using renewable energy sources.
renovate v. ปรับปรุง, ซ่อมแซม refit, remake, repair We decided to buy an old house and renovate it ourselves.
requirement n. สิ่งจำเป็น necessity A driver’s license is a requirement of this position.
respectively adv. ตามลำดับ In terms of population, California and New York rank first and second respectively.
significantly adv. อย่างสำคัญ, อย่างมาก greatly, importantly, essentially Methods used by younger teachers differ significantlyfrom those used by older ones.
specialize v. เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ Most of the programmers specialized in software design in college.
specific adj. เฉพาะเจาะจง particular, definite, distinguishing Could you be more specific about what you’re looking for?
substantial adj. มาก, สำคัญ important, considerable The first draft of his novel needed a substantial amount of rewriting.
substitute n. ตัวแทน, สิ่งแทน alternative, replacement Corn syrup is used as a substitute forsugar in many food products.
sufficient adj. เพียงพอ adequate, enough, acceptable If I buy two pounds of fish that should be sufficient for four people.
talented adj. มีความสามารถ, มีพรสวรรค์ gifted, skilled The Brazilian team includes some highly talented young players.
tentatively adv. อย่างคร่าวๆ temporarily The switch to the specialized database is tentativelyscheduled for June 15, but it may need to be postponed.
terminate v. สิ้นสุด, ยุติ stop, finish, conclude, complete The train from Paris terminates at St Pancras International.
thoroughly adv. อย่างถี่ถ้วน, รอบคอบ carefully, comprehensively Eating only thoroughly cooked foods will reduce your risk of illness.
throughout adv./prepo. ตลอดทั้ง during The software was designed to update the data continuouslythroughout the day.
undertake v. รับผิดชอบ, รับภาระ attempt, engage in, shoulder She had to undertake the task on short notice.
upcoming adj. กำลังมาถึง approaching, forthcoming A reporter spoke to a candidate for the upcoming election.
valid adj. มีเหตุผล, ถูกต้อง, ใช้ได้ authentic, legitimate, credible The tourist visa is valid for three months.
versatile adj. อเนกประสงค์, มีประโยชน์หลายอย่าง adjustable, flexible, all-around The potato is an extremely versatile vegetable.
workforce n. แรงงาน, คนทำงาน manpower, staff Women now represent almost 50% of the workforce.

ยิ่งเรารู้ศัพท์มากเท่าไร การทำ “ข้อสอบ TOEIC” ก็จะง่ายมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นนอกจาก Grammar แล้ว เวลาฝึกทำข้อสอบควรจดศัพท์ หรือจำพวกศัพท์ที่เราไม่รู้ไว้ด้วย เผื่อโชคดีได้ข้อสอบชุดที่ออกศัพท์นั้นพอดี ก็ตอบได้สบายๆ เลยค่า ^^

ถ้ายังไม่จุใจ ตามไปเก็บ “ศัพท์ TOEIC” เพิ่มเติมได้ที่ >> รวมศัพท์ TOEIC แยกตามหมวดหมู่

หรือไปลองฝึกทำข้อสอบ TOEIC เหมือนจริงได้เลยที่ >> รวมข้อสอบ TOEIC

ติวเทคนิคอีกเพียบในคอร์ส KruDew ติว TOEIC! 

ติว TOEIC กับครูดิว ดียังไง?

  • คอร์สติว TOEIC ของครูดิวนั้น เรียน Online
  • แบ่งบทเรียนชัดเจน เรียนง่ายไม่งง คลิ๊กเลือกบทเรียนที่ต้องการได้ทันที
  • สามารถหยุด, เล่นซ้ำบทเรียนที่ต้องการได้แบบไม่อั้น! (ตลอดระยะเวลาคอร์ส)
  • อัพเดทข้อสอบ New TOEIC ใหม่ล่าสุด! ครบชุด!
  • มีไฟล์ E-Book (PDF) ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด (และมีหนังสือเรียนเป็นเล่มส่งให้ถึงบ้าน)
  • เรียนเวลาไหนก็ได้ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แค่มี Internet
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน สามารถส่งคำถามหาทีมงานได้
  • การันตีคะแนน 750+ (หากสอบแล้วไม่ถึง สามารถแจ้งทวนคอร์สได้ฟรี!)

ทดลองติว TOEIC ฟรี >>> คอร์ส KruDew TOEIC

Leave a Reply