รวมศัพท์ TOEIC

ศัพท์ TOEIC (TOEIC Vocabulary) ออกสอบบ่อย : หมวดการจัดการ

 

มาต่อกันที่ “ศัพท์ TOEIC” หมวดการจัดการกันบ้าง ในหมวดนี้จะเป็นคำศัพท์ที่ครอบคลุมการจัดการบริหารธุรกิจทั่วไป ซึ่งมักจะไปโผล่ในพาร์ท Reading ซะเยอะ พร้อมแล้วไปลองดูกันเลย

 

อ่านศัพท์หมวดอื่นๆ ได้ที่:

ศัพท์ TOEIC Set 1 (หมวดธุรกิจทั่วไป)

ศัพท์ TOEIC Set 2 (หมวด Office)

ศัพท์ TOEIC Set 3 (หมวดฝ่ายบุคคล)

ศัพท์ TOEIC Set 4 (หมวดการจัดซื้อสินค้า)

ศัพท์ TOEIC Set 5 (หมวดการเงิน)

ศัพท์ TOEIC Set 7 (หมวดท่องเที่ยวและบันเทิง)

 

6. หมวดการจัดการ (Management)

Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
accidental adj. โดยบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ coincidental They believe that miscalculations made on the tax forms were purely accidental.
assessment n. การประเมิน evaluation, appraisal Their methods of assessment produce nonsensical results.
assure v. ทำให้เชื่อมั่น ensure, affirm We can assure you that our new printing machine will be like no other!
acutely adv. อย่างมีไหวพริบ, อย่างแหลมคม keenly, sharply She acutely identified all the main problems.
assemble v. ประกอบ, รวมตัวกัน gather, congregate We assembled in the meeting room after lunch.
committee n. คณะกรรมการ board, cabinet The local council has just set up a committee to study recycling.
conclude v. สรุป, หยุด, จบ finish, complete She concluded the speech by reminding us of our responsibility.
conduct v. จัดการ, ควบคุม direct, manage, operate We are conducting a survey to find out what our customers think of their local bus service.
delegate v. มอบหมายให้ทำแทน assign, empower Authority to make financial decisions has been delegated to a special committee.
discussion n. การสนทนา, การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น conversation, debate, meeting We will have discussions with employee representatives about possible pay raises.
drastically adv. อย่างรวดเร็ว, อย่างฮวบฮาบ greatly, intensely, remarkably The professional climate has changed drastically for women engineers over the past decade.
expand v. ขยาย, เพิ่มมากขึ้น extend, broaden, widen They expanded their retail operations during the 1980.
figure out v. คำนวณ, แก้ปัญหา consider, evaluate, resolve, solve If they know the cause of the problem, they might be able to figure out how to prevent it from happening again.
generate v. ผลิต, ก่อให้เกิด produce, create, cause The company has planned to generate more profits in the next year.
implement v. เริ่มนำไปใช้ start, achieve, carry out, enforce The changes to the national health system will be implemented next year.
institute n. สถาบัน, องค์กร The work was carried out by the Silsoe Research Institute in London.
interfere v. ก้าวก่าย, รบกวน meddle, intervene, intrude The government warned its neighbours not to interfere in its internal affairs.
lengthy adj. ยาวมาก, ยืดยาว extended Many airline passengers face lengthy delays because of the strike.
minimize v. ทำให้ลดลง decrease, lessen, reduce The rail company is bringing in more trains in an effort to minimize problems to travellers.
priority n. ลำดับความสำคัญ The management did not seem to consider office safety to be a priority.

 

สมัครหรือทดลองเรียนฟรี >> คลิกเลย <<

 

Leave a Reply