รวมศัพท์ TOEIC

ศัพท์ TOEIC (TOEIC Vocabulary) ออกสอบบ่อย : หมวดการเงิน

 

มาต่อกันที่ ศัพท์ TOEIC ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และธุรกรรมกันเลย หมวดนี้ศัพท์บางคำอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นตา เพราะไม่ค่อยเจอในชีวิตประจำวัน ดังนั้นแนะนำคำไหนที่ไม่คุ้น ไม่เคยเจอ ให้จำไว้เลย เพราะมีโอกาสออกข้อสอบนะ

 

อ่านศัพท์หมวดอื่นๆ ได้ที่: 

ศัพท์ TOEIC Set 1 (หมวดธุรกิจทั่วไป)

ศัพท์ TOEIC Set 2 (หมวด Office)

ศัพท์ TOEIC Set 3 (หมวดฝ่ายบุคคล)

ศัพท์ TOEIC Set 4 (หมวดการจัดซื้อสินค้า)

ศัพท์ TOEIC Set 6 (หมวดการจัดการ)

ศัพท์ TOEIC Set 7 (หมวดท่องเที่ยวและบันเทิง)

 

“รวมศัพท์ออกบ่อย แยกเป็นหมวดหมู่ พร้อมคำเหมือน (Synonyms) ตัวอย่างประโยค และคำแปล”

5. หมวดการเงิน และธุรกรรม (Financing & Banking)

Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
accuracy n. ความถูกต้อง, ความแม่นยำ There have been questions about the accuracy of the report.
allocate v. แบ่ง, จัดสรร assign Funds were allocated for the charity benefit.
analyst n. นักวิเคราะห์ Most financial analysts have been surprised by the persistence of the recession.
affect v. กระทบ, ส่งผล influence The new rates will affect all consumers including businesses.
adviser n. ที่ปรึกษา  consultant, counselor Talk to an independent financial adviser before you invest your money.
auction n. การประมูล They’re holding an auction of jewelery on Thursday.
audit n. การตรวจสอบบัญชี examination An internal audit of financial records will be conducted.
balance n. ยอดคงเหลือ The company’s success is reflected in its healthy bank balance.
bankruptcy n. การล้มละลาย Corporate bankruptcies increased last year.
commit v. สัญญา, ผูกมัด promise The government must commit itself to improving healthcare.
currency n. เงินตรา The bank can supply you with foreign currency.
calculate v. คำนวณ The contractors calculated the cost of rebuilding to be around $2 million.
debt n. หนี้สิน liability They piled up such a huge debt that they soon went bankrupt.
deduct v. หักออก reduce The tax fee will be automatically deducted from your salary.
deficit n. การขาดดุล loss, shortage If government does nothing, deficits expand rapidly.
deposit v. ฝากเงิน There’s a night safe outside the bank, so you can deposit money whenever you wish.
forecast v. คาดการณ์ล่วงหน้า predict Property analysts forecast a fall in house prices.
fraud n. การฉ้อโกง Lee & Park has come up with a new high-tech way to beat credit card fraud.
inflation n. ภาวะเงินเฟ้อ There has been an alarming rise in the rate of inflation.
interest n. ดอกเบี้ย, ผลประโยชน์ You should put the money in a savings account where it will earn interest.
invest v. ลงทุน He’s not certain whether to invest in the property market.
loan n. เงินกู้, สินเชื่อ The loan must be repaid within a specified period.
transaction n. รายการธุรกรรม You can call your bank and perform a transaction using a Touch-Tone phone.

 

ervice.
delegate v. มอบหมายให้ทำแทน assign, empower Authority to make financial decisions has been delegated to a special committee.
discussion n. การสนทนา, การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น conversation, debate, meeting We will have discussions with employee representatives about possible pay raises.
drastically adv. อย่างรวดเร็ว, อย่างฮวบฮาบ greatly, intensely, remarkably The professional climate has changed drastically for women engineers over the past decade.
expand v. ขยาย, เพิ่มมากขึ้น extend, broaden, widen They expanded their retail operations during the 1980.
figure out v. คำนวณ, แก้ปัญหา consider, evaluate, resolve, solve If they know the cause of the problem, they might be able to figure out how to prevent it from happening again.
generate v. ผลิต, ก่อให้เกิด produce, create, cause The company has planned to generate more profits in the next year.
implement v. เริ่มนำไปใช้ start, achieve, carry out, enforce The changes to the national health system will be implemented next year.
institute n. สถาบัน, องค์กร The work was carried out by the Silsoe Research Institute in London.
interfere v. ก้าวก่าย, รบกวน meddle, intervene, intrude The government warned its neighbours not to interfere in its internal affairs.
lengthy adj. ยาวมาก, ยืดยาว extended Many airline passengers face lengthy delays because of the strike.
minimize v. ทำให้ลดลง decrease, lessen, reduce The rail company is bringing in more trains in an effort to minimize problems to travellers.
priority n. ลำดับความสำคัญ The management did not seem to consider office safety to be a priority.

 

Leave a Reply