รวมศัพท์ TOEIC

70ศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้บ่อยที่สุดในที่ทำงาน! รีบเช็คด่วน

 

มาแล้วววววววววว! ช่วงนี้เห็นทุกคนกำลังคร่ำเคร่งกับการหางาน และ เริ่มงานใหม่กันรัวๆ วันนี้แอดมินก็เลยขอเอาความรู้เล็กๆน้อยๆ แต่สำคัญมากเว่อร์มาฝากกัน..

นั่นก็คือ 70 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่เราต้องเจอบ๊อยบ่อยในที่ทำงาน! และ ขอบอกเลยว่า เป็นคำศัพท์ในออฟฟิศที่ถ้าเราไม่รู้คำแปลเนี่ย เราจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่องกันเลยทีเดียวเชียวแหละ บอกเลย! เอาหละค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปเสพคำศัพท์สำคัญๆนี้พร้อมกันเล๊ยยยยยยยยยย!!

ถ้ามีคำไหนมีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษจะเขียนเพิ่มเติมไว้ให้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะ ได้ความรู้เต็มๆแน่นอน

Let’s Get Started !

 

advice(n.) คำแนะนำ/การเสนอแนะ  ⇒ advise(v.) แนะนำ (สังเกต ce และ se ดีๆนะ)

apology(n.) คำขอโทษ ⇒ apologize(v.) ขอโทษ

applicant/candidate(n.) ผู้สมัคร (เจอบ่อยมากๆสองคำนี้)

audit(v.) ตรวจสอบ  ⇒ auditor(n.) ผู้ตรวจสอบบัญชี

aviod(v.) หลีกเลี่ยง

awhile(adv.) ซักครู่  a while(n.) ช่วงเวลาหนึ่ง (ดูดีๆนะดูเผินๆนี่เหมือนคำเดียวกันมากๆ)

_____________________________________________________________________

bookcase(n.) ตู้/ชั้นใส่หนังสือ

♥ businessman(n.) นักธุรกิจ

calculator(n.) เครื่องคิดเลข calculate(v.) คิดคำนวณ

calendar(n.) ปฏิทิน

caller(n.) ผู้ที่โทรมาติดต่อ

canteen(n.) โรงอาหาร

_____________________________________________________________________

catalogue/catalog(n.) สมุดรายชื่อ/แค๊ตตาล็อก

client/customer(n.) ลูกค้า

ต่างกันที่ client จะหมายถึงคนที่ใช้บริการของอาชีพหนึ่งๆ เช่น นักเขียน นักบัญชี นักออกแบบ แต่

customer จะเป็นคนที่ซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจหนึ่งๆ

confidential document(n.) เอกสารลับ

conference table(n.) โต๊ะประชุม ⇒ conference/meeting(n.) การประชุม

co-worker(n.) เพื่อนร่วมงาม                 

prefix(หน่วยคำเติมหน้า) co- แปลว่า “ร่วม(together)”  เช่น co-founder(n.) ผู้ก่อตั้งร่วมกัน

coordinate(v.) ทำงานร่วมกัน/ประสานงาน

contract(n.) สัญญา  ⇒ (v.) หด

_____________________________________________________________________

delay(n.) ความล่าช้า  (v.) ล่าช้า

delete(v.) ลบ

deliver(v.) ส่งมอบ

diskette(n.) แผ่นบันทึกข้อมูล (หรือแผ่นดิสก์นี่เอง)

desk(n.) โต๊ะ

desk drawer(n.) ลิ้นชักโต๊ะ

 

 

detail(n.) รายละเอียด ⇒ (v.) ให้รายละเอียด

detect(v.) สืบหา  ⇒ detective(n.) นักสืบ (แม้จะลงท้ายด้วย -ive ซึ่ง เหมือน adj.(คำคุณศัพท์) มากๆ

devalue(v.) ลดค่า ⇒ value(v.) ให้ค่า (n.) คุณค่า/ประโยชน์

develop(v.) พัฒนา ⇒ development (n.) การพัฒนา

diagram(n.) แผนผัง

discover(v.) ค้นพบ

_____________________________________________________________________

donate(v.) บริจาค  ⇒ donation(n.) การบริจาค/ สิ่งที่บริจาค

due(adj.) ครบกำหนด   due date(n.) วันกำหนดส่ง

during(prep.) ในระหว่าง

คำนี้ต้องตามด้วย คำนาม/นามวลี เสมอนะ (แอบออกในข้อสอบบ่อยๆด้วย ระวังดีๆนะ)

เช่น during summer (ในระหว่างช่วงฤดูร้อน) during the last semester (ในระหว่างเทอมที่แล้ว)

duty(n.) หน้าที่ความรับผิดชอบ/ภาษี

direct line(n.) สายตรงโทรศัพท์

desk chair(n.) เก้าอี้หมุน

___________________________________________________________________

experience(n.) ประสบการณ์  ⇒ (v.) มีประสบการณ์

explain(v.) อธิบาย   ⇒ (n.) คำอธิบาย

extend(v.) ต่อ(โทรศัพท์)/ขยาย

employer(n.) ผู้ว่าจ้าง/นายจ้าง   ⇒ employee(n.) ผู้ถูกจ้าง/ลูกจ้าง

ถ้าสังเกตดีๆ สองคำนี้ต่างกันแค่ตัวลงท้ายเท่านั้น ใช่เลย! เพราะมันเป็นเรื่องของ suffix (หน่วยคำเติมหลัง)นั่นเอง

-er เป็น suffix ของคำนาม ที่แปลว่า “คนที่ทำ…/ผู้ที่กระทำ…/สิ่งที่ทำ…”

ดังนั้น employ(จ้าง) + -er = ผู้ว่าจ้าง

-ee เป็น suffix ของคำนาม ที่แปลว่า “คนที่ถูกกระทำ…/ผู้ที่ถูกกระทำ…”

ดังนั้น employ(จ้าง) + -ee = ผู้ถูกจ้าง

exchange(v.) แลกเปลี่ยน/ถกเถียง(ความเห็น)   ⇒ (n.) การแลกเปลี่ยน/การถกเถียง(ความเห็น)

_____________________________________________________________________

enquiry(n.) การขอข้อมูล  enquire/inquire(v.) ขอข้อมูล

estimate(n.) ค่าประมาณ   ⇒  (v.) ประมาณ

equipment(n.) อุปกรณ์

คำนี้เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะ ดังนั้นจะต้องอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ (ห้ามเติม s) แต่ถ้าอยากทำให้เป็นนามนับได้

ต้องใส่คำบอกปริมาณข้างหน้า  เช่น a piece of equipment (อุปกรณ์หนึ่งชิ้น) two pieces of

equipment (อุปกรณ์สองชิ้น) เป็นต้น

expense(n.) ค่าใช้จ่าย

expertise(n.) ความเชี่ยวชาญ   ⇒ expert(n.) ผู้เชี่ยวชาญ

 explanation(n.) คำอธิบาย  ⇒ explain(v.) อธิบาย

 

 

informal(adj.) ไม่เป็นทางการ   ⇒ formal(adj.) เป็นทางการ

introduce(v.) แนะนำ   ⇒ introduction(n.) การแนะนำ/คำนำ/ บทเกริ่นนำ

invoice/bill/check(n.) ใบแจ้งราคา

instruction(n.) คำสั่ง  ⇒ instruct(v.) สั่งสอน

invest(v.) ลงทุน   ⇒ investment(n.) การลงทุน

_____________________________________________________________________

CEO, Chief Executive Officer(n.) ประธานกรรมการบริหาร

Managing Director(n.) กรรมการผู้จัดการ

Accounting Manager(n.) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Customer Services Officer(n.) พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า

Driver(n.) พนักงานขับรถ

Executive Secretary(n.) เลขานุการผู้บริหาร

จะสังเกตว่าหลังชื่อตำแหน่งมักลงท้ายด้วย -er/-or นั่นเป็นเพราะว่า suffix เหล่านี้ เป็น suffix ของ

คำนามที่ แปลว่า “คนที่ทำ…/ผู้ที่กระทำ…/สิ่งที่ทำ…”

ดังนั้น  drive(ขับ) +er = driver (คนขับรถ)

manage(จัดการ) +er = manager (ผู้จัดการ)

audit(ตรวจสอบบัญชี) +or = auditor (ผู้ตรวจสอบบัญชี)

calculate(คำนวณ) +or = calculator (เครื่องคิดคำนวณ)

call(โทร) +er = caller (ผู้ที่โทรเข้ามา)

work(ทำงาน) +er = worker (ผู้ที่ทำงาน/ลูกจ้าง)

_____________________________________________________________________

full time (n.) การทำงานเต็มเวลา

part time(n.) การทำงานนอกเวลา/การทำงานเป็นกะ

welfare(n.) สวัสดิการ

probation(n.) การทดลองงาน (ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน) คำย่อของคำนี้เชื่อว่าหลายๆคนคุ้นหูกันดีแน่นอน นั่นก็คือ “โปร” ที่เรามักพูดกันติดปาก 

evaluation(n.) การประเมิน   ⇒  evaluate(v.) ประเมิน

performance(n.) การปฏิบัติงาน/การแสดง

_____________________________________________________________________

statistics(n.) สถิติ  ต้องเติม -s เสมอนะคะ ตัวย่อของคำนี้ที่เราพูดกันบ่อยๆคือ “stats” นั่นเอง

fire(v.) ไล่ออก

fund(n.) เงินทุน  ⇒ (v.) จัดหาเงินทุน

gross(n.) รายได้รวม  ⇒ (adj.) ทั้งหมด

hire(v.) จ้าง  ⇒ (n.) การว่าจ้าง

install(v.) ติดตั้ง

 

เสริมไป เสริมมาก็มากกว่า 70 คำซะแล้ว แต่คอนเฟิร์มเลยว่าเราคัดความรู้เน้นๆทั้งนั้นแน่นอน และขอเอาหัวเป็นประกันเลยว่า ยังง๊ายยยยยังไง คุณก็ต้องเจอศัพท์เหล่านี้ในที่ทำงานไม่ช้าก็เร็ว อย่าลืมนะว่า

 การสื่อสารในที่ทำงานนั้นสำคัญมาก ๆ ถ้าเรามีศัพท์มาก และใช้คำได้ถูกต้อง การติดต่อสื่อสารก็จะมีประสิทธิภาพ ซึ่งมันส่งผลต่อคุณภาพงานของเราด้วย

ถ้าอยากได้ความรู้ดี๊ดี แน่นๆ ปังๆ แบบนี้อีกหล่ะก็.. กดติดตามเพจเอาไว้กันได้เล๊ย ห้ามพลาดแม้แต่โพสต์เดียวเลยน้า