คลิปติว TOEIC

ติว สอบ TOEIC ใน 1 นาที: หลักการเติม s ที่ Verb

เรื่องนี้จริงๆ เราเรียกว่า Subject-Verb Agreement คือการทำให้ Subject และVerb มันสอดคล้องกัน ซึ่งใน Present Simple Tense คนมักจะสับสนว่า Verb จะต้องเติม s หรือไม่เติมนะ? หลักการง่ายๆ เลยก็คือให้จำว่า

“ประธานมาสิ่งเดียว ยัด S รวดดดด (ยกเว้น I กับ You)”

หมายความว่า

– ประธานเป็นเอกพจน์ หรือนับไม่ได้ >> Verb ต้องเติม s

– ประธานเป็นพหูพจน์ >> Verb ไม่ต้องเติม s

เช่น “He walks to school every day.” — walks เติม s เพราะประธานมาคนเดียว (He)

“Employees work from 9 am to 5 pm.” — work ไม่เติม s เพราะประธานมาหลายคน (Employees)

ฝึกทำแนว ข้อสอบ TOEIC ของจริงเพิ่มเติมได้ที่ >> ข้อสอบ TOEIC ชุดที่ 3

Leave a Reply